การประสงค์รับวัคซีนของนักเรียน

การรับวัคซีนของนักเรียน

การรับวัคซีนของครูและบุคลากร

จำนวนการเข้ารับวัคซีนของนักเรียน (pfizer) เข็มที่ 1

จำนวนการเข้ารับวัคซีนของนักเรียน (pfizer) เข็มที่ 2